THE BEST SIDE OF ประกันสุขภาพ

The best Side of ประกันสุขภาพ

The best Side of ประกันสุขภาพ

Blog Article

*ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์

รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับทั้งหมด การตั้งค่าการให้ความยินยอม

บัตรกำนัลใช้ชำระค่าตรวจสุขภาพ บริการด้านความงาม ทันตกรรม และค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ตามมูลค่าที่ปรากฏบนบัตรกำนัล (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)

ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

และแจ้งหักบัตรเครดิตอัตโนมัติได้ในปีต่ออายุ

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทาง ประกันแบบสะสมทรัพย์ ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ ประกันเพื่อการศึกษาบุตร ประกันภัยบ้านและคอนโด ประกันภัยอื่นๆ ตามช่วงชีวิต

หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

- ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง ประกันสุขภาพ และสมัครผู้ประกันตน 

แผน ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ ซิงเกิล เพย์ใหม่

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้  สำหรับการป่วย หรือค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเวลาใด นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง  ดังต่อไปนี้

หนังสือแถลงข้อมูลเพื่อทราบข้อเท็จจริงของผู้ซื้อประกันชีวิต

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา แตกต่างกันตามเพศ คุ้มครองสูงสุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ทำไมควรเลือกซื้อประกันสุขภาพกับแอกซ่า

** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

Report this page